Quick Links

Useful Links

WESLEY COLLEGE DUBLIN

The Complete Co-Educational Day and Boarding School

Gaeilge

Gaeilge

Introduction

Tugtar aird faoi leith sa siollabas seo go mbeadh leanúnachas ó shiollabas na Sraithe Sóisearaí chun go bhféadfaí gach a bhfuil sealbhaithe ag na daltaí a leathnú, a dhoimhniú agus a bhuanú. Tá sé tábhachtach freisin cumas na ndaltaí a fhorbairt i dtreo is go mbeidh gach scil teanga (éisteacht, labhairt, léamh, scríobh) acu de réir a n-acmhainne. Go dtabharfaí aitheantas sa teagasc agus sa mheasúnú do na scileanna sin. Déantar gach iarracht meon dearfach i leith na teanga a chothú sna daltaí. Is í an Ghaeilge sprioctheanga an ranga agus tugtar gach deis do na daltaí an teanga a labhairt ar bhonn rialta.

 

The syllabus at both Higher and Ordinary Level is a continuation of the topics studied for the Junior Certificate and aims to develop the students’ language skills and to nurture in them a respect and a positive attitude towards the Irish language. Irish is the target language in all classes and pupils are given every opportunity to speak it on a regular basis.

 

Tá ceithre chuid i scrúdú na hArdteistiméireachta: béaltriail, páipéar I –  triail chluastuisceana & aiste, páipéar II – léamhthuiscintí & litríocht

 

There are four components to the Leaving Certificate Examination: an oral exam, Paper I -  a listening comprehension & an essay, Paper II – reading comprehensions and literature questions.

 

Sa chúrsa Ardteistiméireachta déantar staidéar ar chúig mhór théamaí:         

The course for Leaving Certificate Irish covers five main themes:                              

·       An scoláire agus a thimpeallacht: The student and their environment

·       Saol an duine óg: The young person’s life

·       An Ghaeilge: Irish

·       Saol na scoile/ na hoibre: school life / work life

·       Na meáin chumarsáide: the media

·       Aon rud eile a chuireann an dalta suim ann: anything else that interests the student

Assessment

Ardleibhéal  Gnáthleibhéal
Oral 40% 40%
Aural 10% 10%
Written 50%

50%

AN SCRÚDÚ CAINTE

The oral exam 40% 

Seo a leanas an leagan amach a bhíonn ar an scrúdú cainte:

The examination is as follows:   

(i)              Beannú (Greeting)

                  Ainm, Aois, Dáta breithe, Seoladh Baile, Scrúduimhir 

                  Name, age, date of birth, address and examination number

(ii)             Léitheoireacht (Reading)

                 Caithfear cúig dhán a ullmhú don scrúdú cainte.

                 Five poems must be prepared.

(iii)           Caint agus cumas teanga (Language ability and fluency)

                Maireann an triail seo timpeall 15 nóiméad. Beifear ag súil le Gaeilge réasúnta                  líofa.

                The oral examination will last approximately 15 minutes. A reasonable level of                  fluency is expected.

(iv)           Sraith Pictiúr (Picture Series)

                Caithfear 20 pictiúr a ullmhú don scrúdú.

                20 pictures are prepared for the exam.

 

LITRÍOCHT

Literature 

Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal 

Ordinary and Higher Level - Déantar staidéar ar chúig phíosa phróis agus ar chúig dhán.
Five prescribed prose pieces and five prescribed poems are studied.

 Ardleibhéal Amháin

Only Higher Level - Déantar staidéar breise ar an dráma ‘An Triail’. 
In addition, Higher Level students study the drama ‘An Triail’.

 

Useful Links

https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/Gaeilge/ 

  •